ผลการวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การ ศึกษาสงขลา เขต 3 ตั้งอยู่ ที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบล คู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2521 โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา
จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และศึกษาธิการอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2521 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติ ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ที่อำเภอจะนะ นายพิน อุไรกุล ศึกษาธิการอำเภอจะนะ และนายสะเบต หลีเหร็ม กำนันตำบลคู ในขณะนั้น ได้ประสานงานขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประชาชนและสภาตำบลคูเพื่อขอรับบริจาคที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งมีผู้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาร่วมบริจาค คือ
1. นายเฟือน เกื้อนุ้ย บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่
2. นายนอง หนูสอน บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่
3. นายมะแอ สมะดอเล๊าะ บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่
4. นายปั้น เทพคง บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่
5. สภาตำบลคู บริจาคที่ดินจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
โดยมีนายสะเบต หลีเหร็ม รับเป็นผู้อุปการะโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปรัชญาของโรงเรียนคือ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ คือมุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายของโรงเรียนมีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักการศาสนาอิสลาม มีคุณธรรมนำความรู้และมีความสามัคคี
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามตามมาตรฐานสถานศึกษา
3. เพื่อให้ผู้เรียนรักการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยดี ไม่มีปัญหา ยาเสพติด ดูแลความสะอาดทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยม และเจตคติที่ดี ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
6. เพื่อให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนที่หลากหลาย
7. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
8. เพื่อให้บุคลากรครูมีความสามารถ มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน
9. เพื่อให้บุคลากรและครูมีความพึงพอใจในสวัสดิการการปฏิบัติตามหน้าที่และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
10. เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เพียงพอและหลากหลาย
11. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน
12. เพื่อให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา
13. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )

บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน

บริบทโดยรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่ชุมชนจะมีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา มีอาชีพทำนาบ้างเล็กน้อย ทางโรงเรียนก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวบ้านและชุมชนจึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเป็นแกนหลักด้วย
และทางกระทรวง กรม และหน่วยงานมีความเห็นว่าจะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทางโรงเรียนจึงต้องมีคณะกรรมการ การศึกษาเข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมวางแผนว่าโรงเรียนน่าจะจัดวิธีการพัฒนาหลักสูตรมาใช้กับผู้เรียนอย่างไร ก่อนที่จะนำหลักสูตรมาใช้ ต้องนำเสนอให้กับกรรมการการศึกษาได้เซ็นลงนามได้รับทราบว่าหลักสูตรของทางโรงเรียนเป็นไปในทางใด
โรงเรียนยังไม่มีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพราะโรงเรียนได้มีการนำหลักสูตร51มาใช้ปีนี้เป็นปีแรก
รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ภาคเรียนที่๑
ท๒๐๒๐ การใช้แหล่งเรียนรู้๑ จำนวน๐.๕หน่วยกิต
ค๒๐๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ง๒๑๒๐๑การประมวลผลคำ จำนวน๑.๐หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ภาคเรียนที่๒
ท๒๐๒๐ การใช้แหล่งเรียนรู้๑ จำนวน๐.๕หน่วยกิต
ค๒๐๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ง๒๑๒๐๒การนำเสนอข้อมูล จำนวน๑.๐หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
ภาคเรียนที่๑-๒
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมในเครื่องแบบ
ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ภาคเรียนที่๑
ค๒๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ภาคเรียนที่๒
ค๒๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
ภาคเรียนที่๑-๒
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมในเครื่องแบบ
ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ภาคเรียนที่๑
ค๒๐๒๐๕คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ภาคเรียนที่๒
ค๒๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ภาคเรียนที่๑
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ง๓๑๒๐๑คอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต
ค๓๐๒๐๑คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๑ภาษาอังกฤษรอบรู้๑ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ภาคเรียนที่๒
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ค๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ จำนวน๑.๕ หน่วยกิต
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์๑ จำนวน๑.๕ หน่วยกิต
ว๓๐๒๒๑ เคมี๑ จำนวน๑.๕ หน่วยกิต
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา๑ จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษรอบรู้๒ จำนวน๑.๐ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ภาคเรียนที่๑ (แผนการเรียนทั่วไป)
ท๓๐๒๐๕การเขียน๑ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ท๓๐๒๐๗การอ่านพิจารณาวรรณกรรมจำนวน๑.๐หน่วยกิต
ส๓๐๒๐๓กฎหมายรัฐธรรมนูญ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
พ๓๐๒๐๔สารเสพติด จำนวน๑.๐หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๓ภาษาอังกฤษรอบรู้๓ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๗ภาษาอังกฤษท่องวัฒนธรรมไทย จำนวน๑.๐
หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจจากกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/การงานอาชีพ จำนวน๑.๐หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ภาคเรียนที่๒ (แผนการเรียนทั่วไป)
ท๓๐๒๐๖การเขียน๒ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ท๓๐๒๐๘วรรณคดีมรดก จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ส๓๐๒๐๔ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน๑.๐หน่วยกิต
พ๓๐๒๐๑ฟุตซอล จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ง๓๒๒๐๒ตารางการทำงานชั้นสูง จำนวน๑.๐หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๔ภาษาอังกฤษรอบรู้๔ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจจากกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/การงานอาชีพ จำนวน๑.๐หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ภาคเรียนที่๑ (แผนการเรียนทั่วไป)
ท๓๐๒๐๙หลักภาษาไทย๑ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ท๓๐๒๑๑ภาษากับวัฒนธรรม จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ว๓๐๒๘๑โครงงานวิทยาศาสตร์๑ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ส๓๐๒๐๕ภูมิศาสตร์กายภาพ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
พ๓๐๒๐๖สมุนไพรไทยปราชญ์ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๕ภาษาอังกฤษรอบรู้๕ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสนใจจากกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/การงานอาชีพ จำนวน๑.๐หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ภาคเรียนที่๒ (แผนการเรียนทั่วไป)
ท๓๐๒๑๐หลักภาษาไทย๒ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ท๓๐๒๑๒การอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ว๓๐๒๘๒โครงการวิทยาศาสตร์๒ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
ส๓๐๒๐๖การเงินการธนาคารการคลัง จำนวน ๑.๐หน่วยกิต
พ๓๐๒๐๗ฟุตบอล๗คน จำนวน๑.๐หน่วยกิต
อ๓๐๒๐๖ภาษาอังกฤษรอบรู้๖ จำนวน๑.๐หน่วยกิต
เลือกตามความถนัดและสน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖
ภาคเรียนที่๑-๒
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมในเครื่องแบบ
ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใจจากกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/การงานอาชีพ จำนวน๑.๐หน่วยกิต

นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว
ทางโรงเรียนไม่ได้เพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่จะยึดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านนี้

กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
นโยบายในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
ทางโรงเรียนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ควบคู่กับความสามารถของนักเรียน
ให้มีความเก่งดี มีสุข สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

กระบวนการประเมินผลหลักสูตร
ทางโรงเรียนจะใช้แบบสอบถามจากนักเรียน จากผู้ปกครอง และบุคลากรในกลุ่มสาระต่างๆมารวมกัน และมีการประเมินร่วมกัน และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประเมินการรับรองอีกด้วย
ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ให้นักศึกษาทุกคนใช้วิชาความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาอื่นๆที่ได้ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและโรงเรียนมากให้ที่สุด

หลักสูตรของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ได้มากที่สุดและมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เพราะการมีประสบการณ์นั้นถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ซึ่งคล้องกับนโยบายของโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เข้าแข่งขันทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือว่าทุกกลุ่มสาระ ที่ผ่านมาก็ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ไปแข่งทักษะ วิชาการม.อ. ปัตตานีและได้รับเหรียญทองมาหลายรายการ อีกทั้งโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการและได้รับเหรียญทอง เกียรติบัตรมาหลายรายการเช่นกัน และได้ส่งแข่งขันทั่วทั้งภูมิภาคที่กรุงเทพและที่อื่นๆอีกมากมาย